Výberové konanie na funkciu riaditeľa ŠZŠ Revúca

09.10.2011 21:33

 

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Špeciálnej základnej školy v Revúcej. 

Kvalifikačné predpoklady :

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy. 

 

  • Ostatné predpoklady : absolvovanie prvej atestácie, pedagogická prax minimálne 5 rokov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. 

Prihlášku do výberového konania doloženú o :

1. Doklad o vzdelaní

2. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

3.  Návrh koncepcie rozvoja školy

4.  Profesijný životopis

5. Potvrdenie o pedagogickej a odbornej praxi

6. Preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa - potvrdenie

7. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov

 

Prihlášku zasielajte do 17. októbra 2011 na adresu:

KŠÚ

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

 

s vyznačením:  

Výberové konanie, neotvárať , číslo výberového  konania 2011/00495-06612.