Návšteva 1. slovenského gymnázia

V rámci projektu žiaci spolu s pedagógmi navštívili 1. slovenské gymnázium v Revúcej. Muzeálna expozícia, ktorá sa nachádza v pôvodnej budove, oboznamuje s históriou Revúcej, so založením a činnosťou Prvého slovenského gymnázia, ako aj s exponátmi sprítomňujúcimi jeho slávnu minulosť. Časť expozície je venovaná revúckemu rodákovi, armádnemu generálovi Rudolfovi Viestovi. V parku slovenských národovcov sú busty PhDr. Branislava Zocha a Samuela Ornisa. Exkurziu si žiaci zaznamenávali prostredníctvom digitálnych fotoaparátov a videokamier. Svoje zážitky a postrehy prezentovali formou spracovaných fotografií a videa.