Pedagogickí zamestnanci:

riaditeľka školy: Mgr. Iveta JANČÍKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Eva MESIAROVÁ
učitelia:
Mgr. Mariana ANTALÍKOVÁ
Mgr. Janka FODOROVÁ
Mgr. Nadežda HÉŽELOVÁ
Mgr. Martina HURTEČÁKOVÁ
Mgr. Drahoslav KIŠ
Mgr. Janka MIKUŠOVÁ
Mgr. Milan PRŠEBICA
Mgr. Iveta URBANOVÁ
Mgr. Janka VIGOVÁ

vychovávateľky:
Eva KOTVÁČOVÁ
Kamila ČIPKOVÁ
Erika DACHOVÁ
Jaroslava HAJDÚKOVÁ
Ľudmila ŠEĎOVÁ
Božena ZATROCHOVÁ
Alžbeta VALKAYOVÁ

asistentky učiteľa: Bc. Danka Gomoriová

                              Bc. Janka Hrbáľová

Nepedagogickí zamestnanci:
      Dagmar NEHREROVÁ
      Božena KRŠTEŇOVÁ
      Katarína ŠTRBJANOVÁ
      Ivan STRAŠKO