Môj zážitok a poznanie – cesta k mojim vedomostiam

Operačný program Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“  kód projektu: 261 1013 0246  

  

Cieľ projektu

Orientácia edukačného procesu na zvyšovanie spôsobilostí žiakov a sprístupňovanie učiva žiakom s mentálnym postihnutím prostredníctvom zážitkového vyučovania.

Špecifické ciele projektu

1. zavádzanie inovatívnych metód výučby, učiť žiakov učiť sa, rozvoj spôsobilostí vedúcich k digitálnej gramotnosti

2. prehlbovanie poznania o svete a blízkom okolí, vytváranie dlhodobých pamäťových stôp u žiakov za pomoci emocionálneho zážitku,

3. rozvíjanie sociálne komunikačných spôsobilostí žiakov, posilnenie aktivizujúcich foriem vzdelávania k rozvíjaniu tvorivosti žiakov

 

 

V jednotllivých aktivitách si žiaci podľa inštrukcií vyhľadávajú a spracovávajú informácie o plánovanej akcii a vyrobia si prípravy. Získané a spracované poznatky vyúsťujú v konkrétnu dotknutú akciu/exkurziu.  Počas akcie (exkurzie, návštevy múzeí, hradov) žiaci dokumentujú (fotia) všetko, čo považujú za podstatné.  Fakty, dojmy a dokumentácia (z fotoaparátov a videokamier) pri prípave prezentácie prejdú kompletizáciou a selekciou, ktorú vykonajú žiaci pod dohľadom a vedením pedagóga.

Projekt „Môj zážitok a poznanie – cesta k mojim vedomostiam“ je koncipovaný tak , aby aj po jeho ukončení mali výstupy a výsledky čo najdlhšiu stálosť a vysokú kvalitu.

Žiaci  získajú prostredníctvom realizácie aktivít projektu dlhodobé zručnosti pre prácu s IKT a modernými učebnými pomôckami. Tieto kompetencie bude skupina ďalej rozvíjať v edukačnom procese, aj počas krúžkovej činnosti.

Pedagogickí zamestnanci školy  si skvalitnia svoje počítačové a technické kompetencie, ktoré budú môcť využívať v ďalších rokoch svojej praxe. Veľmi pozitívny a dlhodobý efekt budú mať pre pedagogických zamestnancov aj ich skúsenosti, ktoré nadobudli pri práci so žiakmi v nových situáciách a atraktívnejšími metódami.